نام نرم افزار: نرم افزار اموال و مستغلات
نسخه نرم افزار شما:
اعتبار پشتیبانی شما:

نسخه سرور: 1.2020.001.1091
تاریخ بروزرسانی: 1399/05/11




حجم: 2.4 MB



تاریخ: 1399/05/11 نسخه: 1.2020.001.1091
تاریخ: 1398/06/16 نسخه: 1.2019.001.1090
تاریخ: 1394/09/01 نسخه: 1.2015.208.1081
تاریخ: 1394/07/26 نسخه: 1.2015.207.1077
تاریخ: 1394/06/16 نسخه: 1.2015.206.1076
تاریخ: 1394/05/26 نسخه: 1.2015.205.1075
تاریخ: 1394/04/02 نسخه: 1.2015.204.1070
- گزارش اسقاط کالا
تاریخ: 1394/03/24 نسخه: 1.2015.203.1068
- اسقاط اموال
تاریخ: 1394/02/29 نسخه: 1.2015.202.1067
تاریخ: 1394/02/27 نسخه: 1.2015.202.1066
تاریخ: 1394/02/20 نسخه: 1.2015.202.1065
تاریخ: 1394/02/14 نسخه: 1.2015.202.1062
تاریخ: 1394/01/18 نسخه: 1.2015.201.1061
گردش اموال
تاریخ: 1393/11/26 نسخه: 1.2015.110.1058
تاریخ: 1393/10/30 نسخه: 1.2015.110.1052
تاریخ: 1393/10/15 نسخه: 1.2015.110.1051
تاریخ: 1393/10/08 نسخه: 1.2014.110.1051
تاریخ: 1393/09/23 نسخه: 1.2014.109.1049
تاریخ: 1393/09/19 نسخه: 1.2014.109.1048
تاریخ: 1393/09/18 نسخه: 1.2014.109.1047
تاریخ: 1393/09/04 نسخه: 1.2014.108.1045
- افزايش و کاهش قيمت دارايي

- فروش دارايي

تاریخ: 1393/08/17 نسخه: 1.2014.108.1044
تاریخ: 1393/08/10 نسخه: 1.2014.108.1043
- تعميرات اساسي
تاریخ: 1393/07/24 نسخه: 1.2014.107.1042
- استهلاک کالاهاي انبار با نرخ 30 درصد
تاریخ: 1393/06/29 نسخه: 1.2014.106.1039
تاریخ: 1393/06/25 نسخه: 1.2014.106.1038
تاریخ: 1393/06/17 نسخه: 1.2014.106.1037
- چاپ گزارش اموال گرداني
تاریخ: 1393/06/12 نسخه: 1.2014.106.1036
- گزارش اموال گرداني

- آپديت خودکار

تاریخ: 1393/05/22 نسخه: 1.2014.106.1031
تاریخ: 1393/05/20 نسخه: 1.2014.106.1030
تاریخ: 1393/05/05 نسخه: 1.2014.106.1029
تاریخ: 1393/05/04 نسخه: 1.2014.106.1028
- افزودن ستون ارزش اسقاط در ليست اموال

- فعال سازي سطوح دسترسي براي هر سند

تاریخ: 1393/04/31 نسخه: 1.2014.106.1027
- دکمه ذخيره و چاپ در فاکتور و تحويل ها

- افزودن ستون قيمت پايه در ليست اموال

تاریخ: 1393/04/29 نسخه: 1.2014.106.1026
تاریخ: 1393/04/16 نسخه: 1.2014.106.1022
تاریخ: 1393/03/18 نسخه: 1.2014.106.1021
تاریخ: 1393/02/26 نسخه: 1.2014.105.1020
تاریخ: 1393/02/20 نسخه: 1.2014.105.1019
- اضافه شدن فيلد قبض دستي به فاکتور

- امکان حذف شماره سند ارسالي در فاکتور و تحويل

- افزودن ستون نوع قطعي و موقت در خريد و تحويل اموال

- فعال کردن کليدهاي ميانبر صفحه اصلي

تاریخ: 1393/02/06 نسخه: 1.2014.104.1017
تاریخ: 1393/02/02 نسخه: 1.2014.104.1014
- تکميل و اصلاح ارسال سند حسابداري

- ذخيره شماره سند در فاکتور و حواله ها

تاریخ: 1393/01/30 نسخه: 1.2014.104.1013
- اضافه شدن ارسال سند به گزارشات

- امکان اصلاح فاکتور، حواله و انتقالي در گزارشات

- امکان مشاهده ريز اموال در گزارش کالاها

تاریخ: 1393/01/27 نسخه: 1.2014.104.1012
تاریخ: 1392/12/28 نسخه: 1.2014.103.1011
- گزارش موجودي کالا در اموال

اصلاح گزارش فاکتورها و تحويلها

تاریخ: 1392/12/27 نسخه: 1.2014.103.1010
- تکميل گزارشات اموال

- اضافه شدن گزارش فاکتورها

- اضافه شدن گزارش تحويلها

- اضافه شدن قبض ريالي و تعدادي به چاپ قبوض و فاکتورها

تاریخ: 1392/12/26 نسخه: 1.2014.103.1008
- اضافه شدن دوره مالي

- اضافه شدن فاکتور خريد و ارزش افزوده

تاریخ: 1392/12/16 نسخه: 1.2014.103.1007
- اصلاح گزارش اموال

- اصلاح سطح دسترسي انبار

- فيلتر لحظه اي اموال هنگام تحويل

- امکان تعريف جمعي اموال

تاریخ: 1392/12/11 نسخه: 1.2014.103.1006
- فروشنده در تعريف اموال

- اضافه شدن روش مبلغ ثابت در محاسبات استهلاک

- چاپ رسيد تحويل اموال

- امکان تغيير پلاک هنگام تحويل انبار

تاریخ: 1392/12/04 نسخه: 1.2014.102.1005



دانلود سریع
18.207.129.175