نام نرم افزار: نرم افزار جامع خيريه - خيرين
نسخه نرم افزار شما:
اعتبار پشتیبانی شما:

نسخه سرور: 3.2.0.229
تاریخ بروزرسانی: 1394/03/28
حجم: 2.23 MBتاریخ: 1394/03/28 نسخه: 3.2.0.229
تاریخ: 1394/03/20 نسخه: 3.2.0.228
- اصلاح عنوان خير در پيامک هوشمند

- شماره سند در اصلاح و وصول قبوض مشارکت

تاریخ: 1394/03/10 نسخه: 3.2.0.225
تاریخ: 1393/10/13 نسخه: 3.2.0.221
تاریخ: 1393/10/07 نسخه: 3.2.0.220
- اضافه شدن کد شناسه پرداخت بانکي براي خيرين ،خيرين مشارکتي، قبوش مشارکت، تعهدات، تاج گل، ذبح قرباني و خدمات
تاریخ: 1393/08/28 نسخه: 3.2.0.219
تاریخ: 1393/07/30 نسخه: 3.2.0.218
- گزارش تسويه ذبح
تاریخ: 1393/05/21 نسخه: 3.2.0.217
- عمليات تعهدات خيرين (بارکد)
تاریخ: 1393/05/20 نسخه: 3.2.0.217
تاریخ: 1393/05/04 نسخه: 3.2.0.213
- اصلاح فرم عمليات قبوض مشارکتي براي استفاده از دستگاه بارکد خوان
تاریخ: 1393/04/31 نسخه: 3.2.0.212
- فرم عمليات قبوض مشارکتي براي استفاده از دستگاه بارکد خوان
تاریخ: 1393/04/08 نسخه: 3.2.0.211
تاریخ: 1393/03/24 نسخه: 3.2.0.210
- اصلاح خطاي بايگاني خيرين مشارکتي

- فرمول جديد و هوشمند قيمت مابه التفاوت ذبح

تاریخ: 1393/02/27 نسخه: 3.2.0.209
- اضافه شدن جستجو بر اسال نوع سفارش يه ذبح قرباني

- اصلاح تعداد قرباني

- اعلام معوقات قبوض مشارکت در ابتداي برنامه

- تصحيح تاريخ و کد باربر هنگام برگشت قبوض عدم پرداخت

- ذخيره تاريخ بايگاني در تاريخ اتمام همکاري خير

- اضافه شدن شماره سند هنگام صدور قبوض مشارکت

تاریخ: 1392/12/20 نسخه: 3.2.0.207
- اصلاح مبلغ باقيمانده در سفارش تاج گل
تاریخ: 1392/10/30 نسخه: 3.2.0.206
- اضافه شدن ارسال انتخابي پيامک گروهي

- پيش نمايش پيامک هوشمند

تاریخ: 1392/10/04 نسخه: 3.2.0.205
اضافه شدن مبلغ و تاريخ قبض به فرم ارسال پيامک گزارش قبوض خيرين مشارکتي
تاریخ: 1392/09/18 نسخه: 3.2.0.203
- اضافه شده سه نوع گزارش به گزارش ذبح

- اصلاح دسترسي به فرم جديد "دريافت وجه از تحصيلدار"

- افزايش طول کد رسيد در گزارشات نقدي

تاریخ: 1392/09/16 نسخه: 3.2.0.202
- اضافه شدن فرم فعال سازي قبوض مشارکت

- مشاهده وزن ذبح شده در سفارش قرباني

- اضافه شدن فيلتر حساب براي گزارش کل کمکها

- اضافه شدن سفارش قرباني به گزارش کل کمکها

- تصحيح فيلتر چاپ مجدد در وصول قبوض مشارکت

- اضافه شدن دکمه فعال سازي اينترنتي براي شماره سريال و پشتيباني

تاریخ: 1392/09/07 نسخه: 3.2.0.201
اضافه شدن فيش بانکي به دريافت کمک نقدي از خيرين

اضافه شدن گزارش فيش بانکي به گزارشات کمکهاي نقدي

تاریخ: 1392/09/05 نسخه: 3.2.0.200
بروزرساني خودکار از سايتدانلود سریع
35.174.62.162