نام نرم افزار: نرم افزار جامع حسابداري سررسيد ويژه
نسخه نرم افزار شما:
اعتبار پشتیبانی شما:

نسخه سرور: 2.2024.001.247
تاریخ بروزرسانی: 1402/11/30
حجم: 4 MBتاریخ: 1402/11/30 نسخه: 2.2024.001.247
تاریخ: 1402/07/07 نسخه: 2.2023.001.246
تاریخ: 1402/03/30 نسخه: 2.2022.001.245
تاریخ: 1401/06/24 نسخه: 2.2022.001.242
تاریخ: 1401/06/05 نسخه: 2.2022.001.241
تاریخ: 1401/01/22 نسخه: 2.2022.001.240
تاریخ: 1400/06/30 نسخه: 2.2021.001.238
تاریخ: 1399/10/22 نسخه: 2.2021.001.235
تاریخ: 1399/09/02 نسخه: 2.2020.004.234
تاریخ: 1399/02/10 نسخه: 2.2020.004.233
تاریخ: 1398/11/20 نسخه: 2.2020.002.232
تاریخ: 1398/10/01 نسخه: 2.2019.208.231
تاریخ: 1398/07/03 نسخه: 2.2019.208.230
تاریخ: 1398/03/21 نسخه: 2.2019.208.229
- اصلاح نزد بانک و وصول
تاریخ: 1398/02/31 نسخه: 2.2019.208.228
تاریخ: 1398/02/08 نسخه: 2.2019.208.227
تاریخ: 1397/12/22 نسخه: 2.2019.208.226
- امکان پشت نويسي چکهاي انتظامي برگشتي
تاریخ: 1397/12/06 نسخه: 2.2019.208.225
- اصلاح فيلتر حساب در گزارش تراز

- اصلاح انتقال و برگشت چک براي مرتبه دوم به بعد

تاریخ: 1397/08/01 نسخه: 2.2018.208.223
تاریخ: 1397/07/22 نسخه: 2.2018.208.221
- اصلاح انتقال چکها
تاریخ: 1397/05/18 نسخه: 2.2018.208.219
تاریخ: 1397/01/19 نسخه: 2.2018.201.216
تاریخ: 1396/11/21 نسخه: 2.2018.11.211
تاریخ: 1396/10/24 نسخه: 2.2018.10.210
تاریخ: 1396/08/23 نسخه: 2.2017.8.208
تاریخ: 1396/08/15 نسخه: 2.2017.8.207
- قفل کردن کامل سند در هنگام اصلاح در شبکه
تاریخ: 1396/07/15 نسخه: 2.2017.7.204
- امکان قيمت گذاري ويژه کالا
تاریخ: 1396/05/02 نسخه: 2.2017.7.203
- اضافه شدن گزارش تراز 14 ستوني

- اضافه شدن گزارش تراز 30 ستوني

تاریخ: 1396/01/28 نسخه: 2.2017.4.198
تاریخ: 1396/01/19 نسخه: 2.2017.4.197
تاریخ: 1395/11/20 نسخه: 2.2017.2.196
- امکان سند خطي
تاریخ: 1395/09/21 نسخه: 2.2016.409.193
- گزارش دفتر کل ماهنامه

- گزارش تراز 6 ستوني حساب

- گزارش تراز 6 ستوني حساب و سرفصل

- گزارش تراز 6 ستوني سرفصل

- گزارش تراز 8 ستوني حساب

- گزارش تراز 8 ستوني حساب و سرفصل

- گزارش تراز 8 ستوني سرفصل

تاریخ: 1395/08/22 نسخه: 2.2016.408.191
- گزارش موجودي با مبلغ فروش
تاریخ: 1395/02/14 نسخه: 2.2016.402.189
- دفتر روزنامه 26 سطري

- دفتر کل 26 سطري

تاریخ: 1395/02/06 نسخه: 2.2016.402.188
- امکان بستن حسابها بدون انتقال پروژه و هزينه
تاریخ: 1395/01/29 نسخه: 2.2016.401.187
تاریخ: 1395/01/22 نسخه: 2.2016.401.186
تاریخ: 1395/01/08 نسخه: 2.2016.401.184
- امکان انتخاب سند حسابداري به تفکيک کالا و يا تجميعي در فاکتور خريد و فروش
تاریخ: 1394/10/17 نسخه: 2.2016.310.181
تاریخ: 1394/10/15 نسخه: 2.2016.310.180
تاریخ: 1394/10/02 نسخه: 2.2015.309.179
- اصلاح دفتر اسناد

- امکان غير فعال سازي برگه سند

تاریخ: 1394/05/24 نسخه: 2.2015.305.177
تاریخ: 1394/04/15 نسخه: 2.2015.304.176
تاریخ: 1394/02/27 نسخه: 2.2015.302.175
تاریخ: 1393/12/28 نسخه: 2.2015.212.173
تاریخ: 1393/12/10 نسخه: 2.2015.212.172
تاریخ: 1393/12/09 نسخه: 2.2015.212.171
ارسال گروهي ايميل
تاریخ: 1393/11/04 نسخه: 2.2015.211.169
تاریخ: 1393/10/17 نسخه: 2.2015.210.168
تاریخ: 1393/10/15 نسخه: 2.2015.210.167
تاریخ: 1393/10/08 نسخه: 2.2014.210.165
تاریخ: 1393/09/20 نسخه: 2.2014.209.164
تاریخ: 1393/09/18 نسخه: 2.2014.209.163
تاریخ: 1393/08/25 نسخه: 2.2014.207.162
- اضافه شدن تخفيف درصدي براي کالا
تاریخ: 1393/06/29 نسخه: 2.2014.207.160
- جمع تفاضلي گزارش فاکتورهاي انبار

- امکان ثبت شماره برگه؛ تاريخ برگه و سيال در سند حسابداري

- اضافه شدن پيش فرض سند روز در اسناد اتومات

تاریخ: 1393/06/12 نسخه: 2.2014.207.159
- آپديت خودکار

- امکان فيلتر کاربر هنگام گزارش دفاتر

تاریخ: 1393/05/20 نسخه: 2.2014.207.158
- گزارش دفتر حساب به تفکيک سرفصل

- امکان حرکت به اسناد در سند حسابداري

- مشاهده آخرين مبلغ کالا قبل از تاريخ فاکتور

تاریخ: 1393/05/12 نسخه: 2.2014.207.155
- امکان اصلاح خودکار حسابهاي داراي مغايرت در سند اختتاميه
تاریخ: 1393/05/11 نسخه: 2.2014.207.153
- مشاهده دفتر حساب-سرفص در هنگام ثبت اسناد
تاریخ: 1393/04/29 نسخه: 2.2014.207.151
تاریخ: 1393/04/29 نسخه: 2.2014.207.152
- مشاهده کاربر ذخيره کننده در اسناد و حواله ها

- گزارش حد سفارش

تاریخ: 1393/04/01 نسخه: 2.2014.205.149
تاریخ: 1393/03/20 نسخه: 2.2014.205.146
تاریخ: 1393/02/20 نسخه: 2.2014.205.144
- بزرگ شدن فونت مبالغ پيشنهادي در فاکتورها

- مشاهده مغايريت حسابها و سرفصلها هنگام اختتاميه

تاریخ: 1393/01/17 نسخه: 2.2014.203.142
- مشاهده شماره حواله و رسيد انبار در فاکتور

- مشاهده مغايرت حساب و سرفصل هنگام انتقال سال مالي

تاریخ: 1393/01/16 نسخه: 2.2014.203.140
- اضافه شدن کد اختصاصي و کد فاکتور در حواله و رسيد انبار

- مشاهده حواله و رسيد انبار تبديل شده

- آلارم هنگام قيمت گذاري رسيد کالا با مبلغ صفر

- تغيير نرخ به قيمت فروش در کاردکس خريد و فروش

- اضافه شدن انواع محاسبه قيمت هنگام انتقال انبار به شال بعد

- مشاهده قيمت جزء در هنگام انتقال انبار

تاریخ: 1392/12/28 نسخه: 2.2014.203.138
- محاسبه نرخ ميانگين در فاکتور بدون نياز به ريالي کردن انبار

توجه: با توجه به پايان سال مالي, براي تعريف دوره جديد مالي حتما در "سيستم سرور" تعريف دوره مالي انجام شود.

تاریخ: 1392/12/27 نسخه: 2.2014.203.137
- مشاهده مبلغ ميانگين قيمت کالا در هنگام ثبت فاکتور
تاریخ: 1392/12/19 نسخه: 2.2014.203.136
- اضافه شدن رسيد انبار و حواله انبار بدون مبلغ

- اضافه شدن گزارش کارتکس عددي و ريالي به چاپ کارتکس

تاریخ: 1392/12/16 نسخه: 2.2014.203.134
- سطح دسترسي جدا براي مشاهده اسناد

- اضافه شدن فيلدهاي جديد به چاپ فاکتور

تاریخ: 1392/12/04 نسخه: 2.2014.202.130
- اضافه شدن امکان انتخاب حساب اختتاميه در بستن حسابها
تاریخ: 1392/11/16 نسخه: 2.2014.202.129
- اصلاح گزارشات (فايلهاي جانبي نيز دانلود شود)
تاریخ: 1392/11/13 نسخه: 2.2014.102.129
- اصلاح محاسبه موجودي در فرم انتقال بين انبار

- اضاقه شدن ستون شماره چک در گزارش گردش خزانه

تذکر: فايل زير را هم بايد دانلود کنيد

http://update.eshare.ir/Update.aspx?Soft=Update_Dll

تاریخ: 1392/11/02 نسخه: 2.2014.01.128
- محاسبه تعداد اقلام فعلي فاکتور در موجودي کالا

- اضافه شدن کد به چکها دريافتي

- اضافه شدن امکان "ذخيره و وصول" به عمليات نزد بانک چکهاي دريافتي

تاریخ: 1392/09/30 نسخه: 2.2013.9.126
- اضافه شدن گزارش جديد فاکتورها

- اصلاح قيمت پيش فرض فاکتور خريد و فروش

تاریخ: 1392/09/27 نسخه: 2.2013.9.125
- اصلاح فرم سند اختتاميه

- افزايش طول مقدار در فاکتورها

- اضافه شدن جستجوي سريع در انتخاب کالا

تاریخ: 1392/09/26 نسخه: 2.2013.9.124
- شماره دهي خودکار به اسناد تکراري در شبکه

- شماره دهي خودکار به فاکتورهاي تکراري در شبکه

تاریخ: 1392/09/05 نسخه: 2.2013.9.123
بروزرساني خودکار از سايتدانلود سریع
35.174.62.162