نام نرم افزار: نرم افزار جامع موسسات خيريه - نسخه ويژه
نسخه نرم افزار شما:
اعتبار پشتیبانی شما:

نسخه سرور: 3.2024.001.393
تاریخ بروزرسانی: 1403/02/26
حجم: 5.88 MBتاریخ: 1403/02/26 نسخه: 3.2024.001.393
تاریخ: 1403/02/05 نسخه: 3.2024.001.392
تاریخ: 1403/01/14 نسخه: 3.2024.001.391
تاریخ: 1402/11/25 نسخه: 3.2024.001.390
تاریخ: 1402/10/13 نسخه: 3.2024.001.389
تاریخ: 1402/08/13 نسخه: 3.2022.001.388
تاریخ: 1402/06/18 نسخه: 3.2022.001.387
تاریخ: 1402/06/14 نسخه: 3.2022.001.386
تاریخ: 1401/12/24 نسخه: 3.2022.001.384
تاریخ: 1401/12/01 نسخه: 3.2022.001.383
تاریخ: 1401/09/13 نسخه: 3.2022.001.382
تاریخ: 1401/09/05 نسخه: 3.2022.001.381
تاریخ: 1401/06/05 نسخه: 3.2022.001.380
تاریخ: 1401/01/23 نسخه: 3.2021.001.378
تاریخ: 1400/10/09 نسخه: 3.2021.001.377
تاریخ: 1400/08/20 نسخه: 3.2021.001.376
تاریخ: 1400/06/30 نسخه: 3.2021.001.375
تاریخ: 1400/04/23 نسخه: 3.2021.001.373
تاریخ: 1400/04/16 نسخه: 3.2021.001.372
تاریخ: 1400/01/24 نسخه: 3.2021.001.371
تاریخ: 1399/12/20 نسخه: 3.2021.001.370
تاریخ: 1399/12/05 نسخه: 3.2021.001.369
تاریخ: 1399/10/23 نسخه: 3.2021.001.368
تاریخ: 1399/10/22 نسخه: 3.2021.001.367
تاریخ: 1399/09/17 نسخه: 3.2020.004.366
تاریخ: 1399/09/02 نسخه: 3.2020.004.365
تاریخ: 1399/05/16 نسخه: 3.2020.004.364
تاریخ: 1399/04/27 نسخه: 3.2020.004.363
تاریخ: 1399/04/22 نسخه: 3.2020.004.362
تاریخ: 1399/04/11 نسخه: 3.2020.004.361
تاریخ: 1399/04/07 نسخه: 3.2020.004.360
تاریخ: 1399/02/31 نسخه: 3.2020.004.359
تاریخ: 1399/02/02 نسخه: 3.2020.004.358
تاریخ: 1398/11/29 نسخه: 3.2020.002.357
تاریخ: 1398/11/20 نسخه: 3.2020.002.356
تاریخ: 1398/11/15 نسخه: 3.2020.002.355
تاریخ: 1398/11/02 نسخه: 3.2020.001.354
تاریخ: 1398/10/24 نسخه: 3.2020.001.353
تاریخ: 1398/10/13 نسخه: 3.2019.008.352
تاریخ: 1398/07/14 نسخه: 3.2019.008.351
تاریخ: 1398/06/24 نسخه: 3.2019.006.350
تاریخ: 1398/06/07 نسخه: 3.2019.006.349
تاریخ: 1398/06/06 نسخه: 3.2019.006.348
تاریخ: 1398/05/27 نسخه: 3.2019.006.347
تاریخ: 1398/05/24 نسخه: 3.2019.006.346
تاریخ: 1398/05/22 نسخه: 3.2019.006.345
تاریخ: 1398/05/05 نسخه: 3.2019.006.343
تاریخ: 1398/04/27 نسخه: 3.2019.006.342
تاریخ: 1398/04/24 نسخه: 3.2019.006.341
- اصلاح گزارش مالي و انبار

- اضافه شدن آيتمهاي تکميلي به فرم تحقيقات مددجويان

تاریخ: 1398/04/20 نسخه: 3.2019.006.340
- اضافه شدن گزارش مالي

- بايگاني اسناد نقدي

تاریخ: 1398/04/11 نسخه: 3.2019.006.339
- اضافه شدن امکان چت با کاربران اندرويد

- اصلاح دسترسي کاربران از داخل ليستها

تاریخ: 1398/04/09 نسخه: 3.2019.006.338
تاریخ: 1398/04/05 نسخه: 3.2019.004.336
- فعال سازي تنظيمات سامانه اندرويد و کليد رمزنگاري اختصاصي
تاریخ: 1398/04/02 نسخه: 3.2019.004.335
- مشاهده موقعيت مکاني تحصيلداران روي نقشه

- اصلاح ارسال FTP

- امکان کارتکس گيري از گزارش موجودي انبار

تاریخ: 1398/03/28 نسخه: 3.2019.004.334
- اصلاح اثر انگشت در کمک غير نقدي

- تکميل تعدادي از فرمهاي اندرويد

تاریخ: 1398/03/27 نسخه: 3.2019.004.333
- اضافه شدن عنوان به يادداشت

- اضافه شدن گزارش انبار (کالا-موجودي و کارتکس)

تاریخ: 1398/03/21 نسخه: 3.2019.004.332
- رفع مشل کمکهاي غير نقدي

- اضافه شدن آزمايشي سامانه اندرويد

تاریخ: 1398/03/13 نسخه: 3.2019.004.331
تاریخ: 1398/02/31 نسخه: 3.2019.004.330
تاریخ: 1398/02/12 نسخه: 3.2019.004.329
تاریخ: 1398/02/09 نسخه: 3.2019.002.328
تاریخ: 1398/02/07 نسخه: 3.2019.002.327
تاریخ: 1398/02/04 نسخه: 3.2019.002.326
تاریخ: 1398/01/27 نسخه: 3.2019.002.325
تاریخ: 1398/01/24 نسخه: 3.2019.002.324
- تکميل فرم گزارش دريافت و پرداخت مالي
تاریخ: 1398/01/20 نسخه: 3.2019.002.323
تاریخ: 1397/12/28 نسخه: 3.2019.002.321
تاریخ: 1397/12/28 نسخه: 3.2019.002.322
- اصلاح تشخيص اثر انگشت
تاریخ: 1397/12/18 نسخه: 3.2019.002.320
- اصلاح اطلاعات سفارشي فرمهاي مددکاري
تاریخ: 1397/12/15 نسخه: 3.2019.002.319
- اصلاح بايگاني اطلاعات قرباني و تاج گل

- اصلاح پاراف

- ايجاد فرم ارسال اطلاعات مالي به سرور مرکزي

تاریخ: 1397/12/04 نسخه: 3.2019.002.318
- اضافه شدن پرسنل و شعبات به تعريف مخاطبين
تاریخ: 1397/11/29 نسخه: 3.2019.002.317
- اصلاح فرم دريافت و پرداخت مالي
تاریخ: 1397/11/26 نسخه: 3.2019.002.316
- تقويم توزيع غير نقدي

- بايگاني فرمهاي مالي خيرين و مددکاري

- انتخابي شدن کاربران در يادداشت

- اضافه شدن دريافت و پرداخت مالي در ارسال سند حسابداري

تاریخ: 1397/11/16 نسخه: 3.2019.002.315
- رفع خطاي ذخيره تصاوير خيرين
تاریخ: 1397/11/13 نسخه: 3.2019.002.314
تاریخ: 1397/11/08 نسخه: 3.2019.001.312
- تغيير سينک شعبات

- اصلاح پيامک مددکاري نقدي و غير نقدي

- اصلاح جستجوي انتخاب نام سرفصل

تاریخ: 1397/10/30 نسخه: 3.2019.001.311
- اضافه شدن پذيرش اولبه مددجويان

- تاريخ تحويل در حواله غير نقدي مددجويان

تاریخ: 1397/10/29 نسخه: 3.2019.001.310
- اصلاح سينک اطلاعات شعب

- اضافه شدن معرف در گزارش مددجويان

- امکان بايگاني صندوق، بانک، حساب و سرفصل و تحصيلدار

- اضافه شدن ساعت کاري پزشکان

- چک کردن کمک نقدي و غير نقدي تکراري در يک روز

- امکان ارسال پيامک گروهي در گزارش کمک نقدي و غير نقدي

تاریخ: 1397/10/16 نسخه: 3.2018.923.309
- گزارش ارجاعات

- تکميل ارجاع و پاراف ها

- ليست ارجاعات در تماس

- ليست پارافها در يادداشت

تاریخ: 1397/10/08 نسخه: 3.2018.923.308
- ارجاع پرونده به شعبه ديگر (سيستم متمرکز)
تاریخ: 1397/10/05 نسخه: 3.2018.923.307
- گزارش مانده مالي سند دريافت و پرداخت
تاریخ: 1397/09/23 نسخه: 3.2018.923.306
- گزارش دريافت و پرداخت مالي
تاریخ: 1397/09/21 نسخه: 3.2018.920.305
- اصلاح داشبورد مدريت

- اصلاح پرداخت مالي

- اضافه شدن ارتباز با حسابداري در مخاطبين

تاریخ: 1397/09/20 نسخه: 3.2018.920.304
- امکان پشتيبانگيري مستقيم اطلاعات بر روي سرور FTP
تاریخ: 1397/09/19 نسخه: 3.2018.910.303
- تکميل سيستم تشخصي اثر انگشت

- اضافه شدن فرم تغييير کد پرونده مددجويان

- تغيير سامانه آخرين تغييرات به پردازش موازي

تاریخ: 1397/09/13 نسخه: 3.2018.910.302
تاریخ: 1397/09/10 نسخه: 3.2018.910.301
تاریخ: 1397/08/14 نسخه: 3.2018.811.299
- سيستم تشخيص اثر انگشت

- انتخاب تعداد مجاز ارسال پيامک در هر بسته

- فعال سازي سريال قبوض چاپي در گزارشات نقدي

- عمليات چک در سند مالي

تاریخ: 1397/07/25 نسخه: 3.2018.721.298
تاریخ: 1397/07/21 نسخه: 3.2018.721.297
تاریخ: 1397/07/15 نسخه: 3.2018.715.296
تاریخ: 1397/07/04 نسخه: 3.2018.703.295
-دريافت و پرداخت مالي
تاریخ: 1397/07/01 نسخه: 3.2018.701.293
تاریخ: 1397/05/12 نسخه: 3.2018.550.291
تاریخ: 1396/10/19 نسخه: 3.2018.410.289
- تکميل واحد همايشها
تاریخ: 1396/09/29 نسخه: 3.2017.409.288
تاریخ: 1396/09/26 نسخه: 3.2017.409.287
- ثبت همايشها
تاریخ: 1396/09/01 نسخه: 3.2017.409.285
- محاسبه ستاره در فرم تماس و کارتکس خيرين

- دسترسي مجزا براي پيامک تواد خيرين و مددجويان

تاریخ: 1396/07/10 نسخه: 3.2017.407.284
تاریخ: 1396/06/21 نسخه: 3.2017.406.283
امکان محدود سازي کاربران براي اصلاح اطلاعات وارد شده
تاریخ: 1396/05/04 نسخه: 3.2017.404.281
- شماره قبوض چاپي در گزارشات نقدي و قبوض

- محاسبه مبلغ پرداختي قبوض مشارکتي در تعهدات خيرين

تاریخ: 1396/02/30 نسخه: 3.2017.402.279
تاریخ: 1396/02/18 نسخه: 3.2017.402.278
تاریخ: 1396/01/28 نسخه: 3.2017.401.277
تاریخ: 1396/01/15 نسخه: 3.2017.401.276
تاریخ: 1395/12/16 نسخه: 3.2017.312.275
تاریخ: 1395/11/19 نسخه: 3.2017.311.273
- امکان جستجو با نام بدون باز کردن ليست
تاریخ: 1395/11/13 نسخه: 3.2017.311.272
تاریخ: 1395/11/07 نسخه: 3.2017.311.271
تاریخ: 1395/10/25 نسخه: 3.2017.310.268
تاریخ: 1395/10/25 نسخه: 3.2017.310.269
تاریخ: 1395/10/03 نسخه: 3.2016.310.267
- تلفن همراه براي افراد تحت پوشش

- فيلتر شيوه پرداخت قبوض مشارکت

- کليد تسويه مستقيم براي ذبح و تعهدات

- صدور قبوش تعهدات، تاج گل، خدمات، ذبح در قبوض ماهيانه

تاریخ: 1395/09/24 نسخه: 3.2016.309.266
- امکانات جديد سامانه ويپ

- امکانات جديد سامانه پيامک

- افزايش سرعت صدور قبوش ماهيانه

- اصلاح بايگاني کدهاي بزرگ

تاریخ: 1395/09/22 نسخه: 3.2016.309.265
- اصلاح سامانه ملي مددجويان

- افزايش سرعت گزارشگيري

- اضافه شدن شناسه پرداخت بانک صادرات

- اضافه شدن شناسه پرداخت بانک ملي

تاریخ: 1395/09/13 نسخه: 3.2016.309.264
تاریخ: 1395/08/25 نسخه: 3.2016.309.263
- امکان مشاهده مشخصات خيريه در سامانه مددجويان
تاریخ: 1395/08/16 نسخه: 3.2016.309.262
- گزارش تماسها

- گزارش وام

- گزارش سپرده هاي وام

تاریخ: 1395/08/04 نسخه: 3.2016.309.261
- امکان ذخيره نوع ترتيب در ليست ها

- اضافه شدن فرم سپرده وام مددجويان

تاریخ: 1395/08/02 نسخه: 3.2016.308.260
تاریخ: 1395/06/12 نسخه: 3.2016.306.259
تاریخ: 1395/05/23 نسخه: 3.2016.305.258
-امکان بايگاني عمليات تغيير وضعيت صندوق
تاریخ: 1395/05/13 نسخه: 3.2016.305.257
- دريافت اقساط وام

- امکان عدم محاسبه تاريخ تخليه عدم حضور

تاریخ: 1395/05/10 نسخه: 3.2016.305.256
- صدور و چاپ اقساط وام قرض الحسنه
تاریخ: 1395/02/26 نسخه: 3.2016.302.255
- قابليت انتخاب مددجوي خاص در ارسال گروهي حواله

- امکان حذف پيامکهاي تکراري در ارسال پيامک

- امکان ارسال گروهي با GSM Modem

- امکان بايگاني نامه هاي وارده و صادره

- آپديت گزارش ساز

تاریخ: 1395/01/31 نسخه: 3.2016.301.254
- جستجوي نام خير و مددجو در دبيرخانه
تاریخ: 1395/01/22 نسخه: 3.2016.301.253
- افزايش سرعت چاپ تخليه صندوقها
تاریخ: 1395/01/20 نسخه: 3.2016.301.251
- افزايش سرعت چاپ قبوض مشارکت

- اصلاح گزارش مالي در کمکهاي خيرين

تاریخ: 1394/12/20 نسخه: 3.2016.212.250
- اضافه شدن استعلام مددجويان از سامانه
تاریخ: 1394/12/18 نسخه: 3.2016.212.249
- اضافه شدن شناسه پرداخت بانک ملت به خيرين-صندوق صدقات-کمک نقدي-قبوض مشارکت-ايتام-تعهدات-تعهدات مستمر-تاج گل-ذبح قرباني
تاریخ: 1394/12/16 نسخه: 3.2016.212.248
- اضافه شدن سامانه ملي مددجويان
تاریخ: 1394/11/13 نسخه: 3.2016.211.247
تاریخ: 1394/10/19 نسخه: 3.2016.210.246
- اصلاح تصوير مددجويان

- اصلاح ارسال کالا به انبار

تاریخ: 1394/10/17 نسخه: 3.2015.210.225
- امکان ادغام اطلاعات خيرين
تاریخ: 1394/10/06 نسخه: 3.2015.210.223
- گزارش قبوض حاميان ايتام
تاریخ: 1394/10/03 نسخه: 3.2015.210.222
- چاپ رسيد هنگام ذخيره کمک نقدي

- ارسال خطا به سرور شرکت

- درخواست ها در داخل نرم افزار

- افزايش سرعت تعدادي از فرمها

- اصلاح ارسال سند حسابداري

تاریخ: 1394/08/20 نسخه: 3.2015.208.218
- اضافه شدن فرمهاي سفارشي

- اصلاح سند حسابداري

تاریخ: 1394/08/09 نسخه: 3.2015.208.217
- اضافه شدن اطلاعات سفارشي به معرفي درماني

- اضافه شدن اطلاعات سفارشي به تحقيقات پرونده

- اضافه شدن اطلاعات سفارشي به مصوبات

- اضافه شدن اطلاعات سفارشي به مدارک و الصاقات

- اضافه شدن اطلاعات سفارشي به سوابق تحصيلي

- گزارش و چاپ درخواستها

- گزارش و چاپ مصوبات

- گزارش و چاپ معرفي درمان

- گزارش و چاپ سوابق تحصيلي

- گزارش و چاپ ساير کمکها

- گزارش و چاپ تحقيقات پرونده

تاریخ: 1394/08/07 نسخه: 3.2015.208.216
تاریخ: 1394/07/26 نسخه: 3.2015.207.215
تاریخ: 1394/07/22 نسخه: 3.2015.207.213
- گزارش آماري دو بعدي مرکب

- گزارش صندوقهاي تخليه نشده

تاریخ: 1394/07/19 نسخه: 3.2015.207.211
تاریخ: 1394/07/11 نسخه: 3.2015.207.210
تاریخ: 1394/06/11 نسخه: 3.2015.206.207
تاریخ: 1394/06/07 نسخه: 3.2015.206.205
تاریخ: 1394/06/03 نسخه: 3.2015.206.204
تاریخ: 1394/06/01 نسخه: 3.2015.206.203
تاریخ: 1394/05/29 نسخه: 3.2015.205.202
تاریخ: 1394/05/25 نسخه: 3.2015.205.201
- قبوض چاپي
تاریخ: 1394/05/20 نسخه: 3.2015.205.199
تاریخ: 1394/05/17 نسخه: 3.2015.205.198
-گزارش مالي کمکهاي خيرين

- گزارش تاج گل

- گزارش ذبح قرباني

تاریخ: 1394/05/14 نسخه: 3.2015.205.197
تاریخ: 1394/05/13 نسخه: 3.2015.205.196
تاریخ: 1394/04/23 نسخه: 3.2015.204.193
اضافه شدن امکان VOIP
تاریخ: 1394/04/15 نسخه: 3.2015.204.192
- پيامک گروهي مددجويان
تاریخ: 1394/04/13 نسخه: 3.2015.204.191
تاریخ: 1394/03/31 نسخه: 3.2015.203.188
- چاپ تحقيقات - کمکهاي نقدي مددجويان و غير نقدي
تاریخ: 1394/03/18 نسخه: 3.2015.203.187
تاریخ: 1394/03/10 نسخه: 3.2015.203.186
تاریخ: 1394/02/29 نسخه: 3.2015.202.185
تاریخ: 1394/02/28 نسخه: 3.2015.202.184
تاریخ: 1394/02/27 نسخه: 3.2015.202.183
تاریخ: 1394/02/21 نسخه: 3.2015.202.181
تاریخ: 1394/02/20 نسخه: 3.2015.201.180
تاریخ: 1394/02/06 نسخه: 3.2015.201.179
تاریخ: 1394/02/05 نسخه: 3.2015.201.177
تاریخ: 1394/02/05 نسخه: 3.2015.202.178
- جستجوي جديد در آدرسها
تاریخ: 1394/01/29 نسخه: 3.2015.201.173
تاریخ: 1394/01/23 نسخه: 3.2015.201.173
تاریخ: 1394/01/22 نسخه: 3.2015.201.172
تاریخ: 1393/12/19 نسخه: 3.2015.112.169
تاریخ: 1393/12/13 نسخه: 3.2015.112.168
- اصلاح پيامک گروهي
تاریخ: 1393/12/09 نسخه: 3.2015.112.167
تاریخ: 1393/11/27 نسخه: 3.2015.111.166
- گزارش تعهدات مستمر

- تحقيقات پرونده مددجويان

- سوابق تحصيلي مددجويان

- فعال سازي پيامک گزارش کل کمکهاي خيرين، نقدي و غير نقدي و تعهدات

- کليد ذخيره و جديد حاميان ايتام

تاریخ: 1393/10/29 نسخه: 3.2015.110.164
تاریخ: 1393/08/10 نسخه: 3.2014.108.163
تاریخ: 1393/07/09 نسخه: 3.2014.107.162
تاریخ: 1393/07/03 نسخه: 3.2014.107.161
تاریخ: 1393/07/02 نسخه: 3.2014.107.160
- فعال سازي پيامک تکي

- اضافه شدن واحد (درختي) به کاربران

تاریخ: 1393/06/27 نسخه: 3.2014.107.159
- گزارش خدمات به خيرين
تاریخ: 1393/06/09 نسخه: 3.2014.107.158
- پرداخت و بلوکه کردن مستمري مددجويان

- گزارش مستمري مددجويان

تاریخ: 1393/06/08 نسخه: 3.2014.107.156
- چاپ گزارش کمک غير نقدي خيرين

- فعال سازي پيامک هوشمند صندوق

- فعال سازي پيامک هوشمند تخليه صندوق

- فعال سازي پيامک هوشمند تعهدات نقدي

- فعال سازي پيامک هوشمند تعهدات مستمر

- چارت هزينه ها

تاریخ: 1393/06/07 نسخه: 3.2014.107.156
- ذخيره مستمري مددجويان
تاریخ: 1393/06/06 نسخه: 3.2014.107.155
- فرم تنظيمات ذخاير مستمري مدجويان
تاریخ: 1393/06/05 نسخه: 3.2014.107.154
- آپديت خودکار
تاریخ: 1393/06/03 نسخه: 3.2014.107.153
- امکانات جديد به نقشه

- امکان ذخيره علت مراجعه مجدد

- اصلاح صدور قبوض تخليه

تاریخ: 1393/05/22 نسخه: 3.2014.107.152
- گزارش گروهي خير

- جستجو در آدرس و گروه

تاریخ: 1393/05/21 نسخه: 3.2014.107.151
- فرم عوامل پرداخت مستمري

- فرم کسر و اضافات مستمري

- صدور فيش مستمري

تاریخ: 1393/05/20 نسخه: 3.2014.107.149
- ارسال اسناد انبار به حسابداري
تاریخ: 1393/05/18 نسخه: 3.2014.107.148
- فعال شدن ارسال پيامک

- اضافه شدن پيامک هوشمند

- فعال شدن آلارم روز تولد خيرين و مددجويان

تاریخ: 1393/05/18 نسخه: 3.2014.107.149
- اصلاح تعدادي از خطاها

- اضافه شدن گزارش افراد تحت پوشش

- اضافه شدن چارت مديريت

تاریخ: 1393/05/13 نسخه: 3.2014.107.147
- ثبت تماسها

- ثبت يادداشت-ارجاع و پاراف

- ثبت درخواست تخليه و تعهد هنگام تماس خيرين

تاریخ: 1393/05/11 نسخه: 3.2014.107.146
- صدور قبوش ماهيانه حاميان ايتام
تاریخ: 1393/04/31 نسخه: 3.2014.107.142
- اضافه شدن بدهي ها به گزارش کل کمکهاي خيرين

- گزارش تعهدات

- اصلاح زمات تخليه صندوقها

تاریخ: 1393/04/29 نسخه: 3.2014.107.141
- اصلاح فرم صندوقها

- اضافه شدن گزارش تعهدات خيرين

تاریخ: 1393/04/23 نسخه: 3.2014.107.140
- چاپ سفارش تاج گل

- اصلاح ارتباط با يدهي کمکهاي نقدي خيرين

تاریخ: 1393/04/21 نسخه: 3.2014.107.139
- فعال سازي گزارش ايتام

- ليست پرداختها در چاپ رسيد تعهدات

- اصلاح فرمول مبلغ قبوض مشارکت

- امکان اصلاح قبوض مشارکت

تاریخ: 1393/04/15 نسخه: 3.2014.106.137
- چاپ تعهدات خيرين

- گزارش تخليه صندوقها

- گزارش کمکهاي غير نقدي

تاریخ: 1393/04/02 نسخه: 3.2014.106.136
- اضافه شدن عکس خيرين در گزارشات

- فعال سازي اطلاعات سفارشي در گزارشات

- اصلاح خطاهاي گزارش شده

تاریخ: 1393/03/31 نسخه: 3.2014.106.134
- ثبت ايميل در دبيرخانه فعال شد

- دسترسي به انبار فعال شد

- دسترسي به تعريف خدمات فعال شد

- دسترسي به قبوض مشارکت در فرم نقدي فعال شد

- اعلام وصول قبوض مشارکت فعال شد

- رفع خطاهاي گزارش شده

تاریخ: 1393/03/28 نسخه: 3.2014.106.133
- اصلاح خطاهاي گزارش شده

- فعال سازي گزارش کل کمکهاي مددجويان

- فعال سازي چاپ حاميان ايتام

- اصلاح فرم ذبح قرباني

تاریخ: 1393/03/21 نسخه: 3.2014.106.129
- تکميل فرم صدور و وصول قبوض تخليه صندوق

- اضافه شدن پيش بيني درآمد تخليه در فرم صدور قبض تخليه

- تکميل فرم گزارش کمکهاي نقدي

- تکميل فرم گزارش کمکهاي غير نقدي

تاریخ: 1393/03/18 نسخه: 3.2014.106.127
- گزارش کمکهاي نقدي خيرين

- رفع تعدادي از خطاهاي گزارش شده

- ذخيره تصاوير خيرين و مددجويان در بانک اطلاعاتي جدا

تاریخ: 1393/03/12 نسخه: 3.2014.106.126
- رفع تعدادي از خطاهاي گزارش شده
تاریخ: 1393/02/29 نسخه: 3.2014.105.125
- تکميل اطلاعات سفارشي در فرمهاي خيرين, صندوقها و مددجويان

- تکميل صدور, وصول و چاپ قبوض مشارکت

تاریخ: 1393/02/27 نسخه: 3.2014.104.124
تاریخ: 1393/02/09 نسخه: 3.2014.104.123
- گزارش کل کمکهاي خيرين

- گزارش کارتکس مددجويان

- ريز کمکها و معوقات خيرين

- و ...

تاریخ: 1393/01/30 نسخه: 3.2014.104.117
تاریخ: 1392/12/25 نسخه: 3.2014.103.115
- تکميل صدور قبوض و سرجمع بدهي ها
تاریخ: 1392/12/24 نسخه: 3.2014.103.114
- اضافه شدن سفارش ذبح قرباني

- اضافه شدن تسويه خدمات

- اضافه شدن تسويه تاج گل

- اضافه شدن تسويه ذبح

- اضافه شدن تسويه تعهدات

- اضافه شدن تسويه حاميان ايتام

- اضافه شدن صدور قبوض مشارکت

تاریخ: 1392/12/10 نسخه: 3.2014.103.113
- افزوده شدن گزارش مددجويان
تاریخ: 1392/11/29 نسخه: 3.2014.102.112
توجه: حتما قبل از آپديت بانک اطلاعاتي را بازيابي نماييد.

- فعال شدن گزارش خيرين

- کمک نقدي مددجويان

- کمک غير نقدي مددجويان

- کمک درماني مددجويان

- کمک متفرقه مددجويان

- ثبت درخواست مددجويان

- ثبت مصوبه مددجويان

- ثبت مدارک و الصاقات پرونده

- ...

تاریخ: 1392/11/12 نسخه: 3.2014.102.110
- اضافه شدن فرم صندوق صدقات

- اضافه شدن فرم تعريف مددجويان

تاریخ: 1392/10/04 نسخه: 3.2013.12.108
- فرم کمکهاي متفرقه از خيرين

- فرم تعهدات خيرين

- فرم سفارش تاج گل

- اضافه شدن تاريخ تحويل صندوق و خيرين مشارکتي به تعريف خيرين

- اصلاح فرم کمکهاي نقدي خيرين

تاریخ: 1392/09/30 نسخه: 1.2013.12.107
- اضافه شدن نسخه آزمايشي موقعيت مکاني (GPS-GIS)
تاریخ: 1392/09/27 نسخه: 1.2013.12.106
اضافه شدن کمکهاي غير نقدي خيرين
تاریخ: 1392/09/25 نسخه: 1.2013.12.104
- اضافه شدن خدمات به خيرين
تاریخ: 1392/09/24 نسخه: 1.2013.12.104
- اضافه شدن چاپ به خيرين-تخليه صندوق و کمک نقديدانلود سریع
3.239.11.178