نام نرم افزار: سامانه الکترونيکي مشاوره دانشجويي-سامد
نسخه نرم افزار شما:
اعتبار پشتیبانی شما:

نسخه سرور: 1.2023.306.166
تاریخ بروزرسانی: 1402/07/04
حجم: 4.51 MBتاریخ: 1402/07/04 نسخه: 1.2023.306.166
تاریخ: 1401/07/11 نسخه: 1.2022.306.165
تاریخ: 1400/10/29 نسخه: 1.2021.306.164
تاریخ: 1400/07/18 نسخه: 1.2021.306.163
تاریخ: 1400/01/22 نسخه: 1.2020.306.162
تاریخ: 1399/10/10 نسخه: 1.2020.306.160
تاریخ: 1399/05/08 نسخه: 1.2020.306.158
تاریخ: 1399/04/04 نسخه: 1.2020.306.157
تاریخ: 1399/04/01 نسخه: 1.2020.306.156
تاریخ: 1399/03/31 نسخه: 1.2020.306.155
تاریخ: 1398/10/29 نسخه: 1.2019.306.154
تاریخ: 1398/10/28 نسخه: 1.2019.306.153
تاریخ: 1398/08/09 نسخه: 1.2019.306.152
تاریخ: 1398/06/04 نسخه: 1.2019.306.151
تاریخ: 1398/04/23 نسخه: 1.2019.304.150
تاریخ: 1398/04/22 نسخه: 1.2019.304.149
تاریخ: 1398/03/01 نسخه: 1.2019.302.148
تاریخ: 1398/02/26 نسخه: 1.2019.302.147
تاریخ: 1397/12/11 نسخه: 1.2019.302.146
تاریخ: 1397/02/02 نسخه: 1.2017.308.144
تاریخ: 1396/09/01 نسخه: 1.2017.308.143
تاریخ: 1396/08/02 نسخه: 1.2017.308.142
- اصلاحات کدينگ جديد
تاریخ: 1396/07/25 نسخه: 1.2017.307.141
تاریخ: 1396/06/09 نسخه: 1.2017.305.140
تغيير گزارشگيري
تاریخ: 1396/06/08 نسخه: 1.2017.305.135
تغيير گزارشگيري
تاریخ: 1395/11/21 نسخه: 1.2017.111.133
تاریخ: 1395/11/21 نسخه: 1.2017.211.134
تاریخ: 1394/05/21 نسخه: 1.2015.205.131
تاریخ: 1394/04/14 نسخه: 1.2015.204.130
تاریخ: 1393/10/28 نسخه: 1.2015.110.129
تاریخ: 1393/07/26 نسخه: 1.2014.107.126
- اصلاح گزارشات

- برقرراري اتصال مجدد هنگام قطع شدن اتصال

تاریخ: 1393/06/27 نسخه: 1.2014.107.125
تاریخ: 1393/06/23 نسخه: 1.2014.107.124
تاریخ: 1393/06/15 نسخه: 1.2014.107.123
تاریخ: 1393/06/05 نسخه: 1.2014.107.122
- آپديت خودکار
تاریخ: 1393/06/03 نسخه: 1.2014.107.121
اصلاح تغيير رمز
تاریخ: 1393/06/01 نسخه: 1.2014.107.120
تاریخ: 1393/05/27 نسخه: 1.2014.107.118
تاریخ: 1393/05/09 نسخه: 1.2014.107.116
تاریخ: 1392/12/05 نسخه: 1.2014.102.110دانلود سریع
35.174.62.162